Dasein rozvojová a podpůrná skupina

Podpůrná a terapeutická skupina pro pozůstalé a pečující, seberozvojová a podpůrná skupina pro dospělé klienty, rozvojová skupina, sebezkušenostní skupina, skupinová terapie, seberozvoj, sebezkušenost

Dasein rozvojová a podpůrná  skupina

Kapacita skupiny není zcela naplněná a můžeme přijmout nové klienty.

Dasein rozvojová a podpůrná skupina pro dospělé klienty, kteří se mohou naučit lépe zvládat situace v následujících oblastech:

 •  vztahy, rodina a zaměstnání
 • obtíže a nejistota v komunikaci a v sociálním fungování,
 • zvládání stresových a zátěžových situací,
 • obtížné životní události, rozvod, ztráta, úmrtí, péče o dlouhodobě nemocné či umírající
 • pocity úzkosti, bezvýchodnosti, méněcennosti.

Charakteristika skupiny:

 • Skupina pro ženy i muže, max. 12 členů, polootevřená
 • Vstup do skupiny: po přijímacím pohovoru
 • Věk: minimálně 18 let
 • Délka docházky na skupinu: dle potřeby
 • Frekvence: dočasně 1x za 14 dnů 3 hodiny, každý druhý čtvrtek 18:00 – 21:00 hod, od září se počítá s obnovením frekvence 1x týdně a časem od 17:15 do 20:15
 • Adresa: Hvožďanská 3, Praha 4 (poblíž stanice metra Chodov a autobusu Chodovec)
 • Cena 400 Kč/setkání

Pro koho?

 • Chcete lépe poznat sami sebe?
 • Chcete porozumět svým emocím a lépe je zvládat?
 • Chcete získat ve svém životě větší svobodu a jistotu?
 • Chcete zlepšit vztahy ve svém životě?
 • Chcete dále rozvíjet svůj osobnostní potenciál?
 • Potřebujete zakusit podporu lidského společenství?

Ve skupině je možné pracovat na svých tématech z osobního anebo pracovního života. Skupina probíhá v bezpečné atmosféře daseinsanalytického přístupu pod vedením dvojice terapeutů Elišky Syrovátkové a Milana Pešáka.

Skupinová pravidla

 • Mlčenlivost

Cokoliv, co lidé na skupině sdělí, je určeno výhradně pro její členy a terapeuty. Všechna sdělení mají zcela důvěrný obsah. Pro zajištění upřímnosti a bezpečného prostředí nemohou být tyto informace součástí jakýchkoliv rozhovorů mimo rozvojovou skupinu.

 • Právo říci „stop“

Mluvit o vlastních tématech vyžaduje určitou vnitřní připravenost, tzv. „pravý čas“.  V daseinsanalytickém přístupu je zcela respektováno, pokud lidé chtějí rozhovor v určitém bodě zastavit. 

 • Nenavazování partnerských a sexuálních vztahů

Skupinová intimita je specifickým druhem důvěry a blízkosti. Nedoporučuje se proto navazovat partnerské a sexuální vztahy, z nichž plynou určité vztahové závazky či nároky,  s ostatními členy skupiny.

Zájemci se mohou hlásit na níže uvedené kontakty:

Terapeuti

PhDr. Milan Pešák

Speciální pedagog. Výcvik v externí supervizi v sociálních službách v Remediu Praha, externím profesionálním koučinku v Koučinkcentru Praha, mediace a facilitace v AMČR, daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně a MŠMT ČR na PVŠPS.

V současnosti se věnuje individuálnímu poradenství, supervizi v sociálních službách a lektorství. Externě přednáší na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy na katedře speciální pedagogiky. Je nevidomý.

Kontakt: tel. 777 722 777,  e-mail: milanpesak@seznam.cz 

Eliška Syrovátková

Poradce pro pozůstalé. Komplexní vzdělání v komunitně skupinové psychoterapii v daseinsanalytickém směru v programu akreditovaném Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně na PVŠPS.

V současnosti se věnuje individuálnímu poradenství, poradenství pro pozůstalé, provázení umírajících a jejich blízkých, canisterapii u umírajících, canisterapii u seniorů trvale upoutaných na lůžko v domově pro seniory a je koterapeutem docházkové skupiny na psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET.

Kontakt: tel. 603 193 792,  e-mail: terapie@poradenstvi-pro-pozustale.cz

Co je to Dasein rozvojová a podpůrná skupina

Skupina je jedinečný prostor, ve kterém je možné společně objevovat, kdo jsme a jak se vztahujeme k lidem, událostem i věcem, které nás obklopují a s nimiž se setkáváme. Umožňuje nám zaznamenat, procítit i pochopit své emoce, odhalit důvod i význam svého chování, učit se mluvit o věcech, které prožíváme, vzájemně si naslouchat a podpořit se na cestě životem i na cestě vlastního rozvoje.

Žijeme ve společném světě, ale současně každý ve svém vlastním jedinečném životním horizontu. Náš společný lidský svět nás oslovuje významy, které k němu patří. Každého z nás však oslovuje jedinečně a specificky, protože naše oslovitelnost, naše porozumění významům je osobní a jedinečné. Proto každý sám za sebe jsme se světem a ve světě trochu jinak. Dostatečně blízce na to, abychom se jako lidé setkávající se u společných věcí mohli dorozumět, ale, ač často osloveni touž věcí, různě oslovitelní a tedy i v rozrůzněných významech a jedinečném porozumění. Tím se můžeme vzájemně obohacovat, inspirovat, jeden od druhého se učit. To vše napomáhá našemu rozvoji.

daseinsanalytickém přístupu člověk není chápán jako ohraničený subjekt oddělený od vnějšího světa, ale jako Da-Sein, v Patočkově překladu pobyt, zde bytí ve zkušenosti ve světě. Lidské existování, které je přirozeně otevřené a světem neustále oslovované. Jako lidé žijeme ve významech, v řeči, neustále vztaženi ke světu. Světem, významem věcí, se kterými se setkáváme, jsme oslovováni a na tato oslovení odpovídáme slovem vysloveným i jenom myšleným, činem, nečinností, mlčením a současně a nepominutelně také pocity, proměnou ladění i tělesněním. To, jaký pro nás mají věci význam, otevírá nebo uzavírá naše možnosti v nich. Jsme lidé obdaření duší, z čehož plynou přirozená a proto nezadatelná lidská práva a také k nim přiléhající závazky a zodpovědnost. Zakoušíme spolubytí s druhými, ale také osamělost, protože za sebe je člověk vždy ve všem jedinečně a tím také sám. Zahlédnutí protějšku jako člověka nadaného duší stejně jako já sám, zakládá vztah, vede k možnosti setkat se s ním i přes jeho jinakost osobně, v úctě, respektu i lásce, proměňuje jinakost z cizoty na jedinečnost, umožňuje porozumění druhému. Lidské setkání v porozumění jehož nedílnou součástí je rozum i cit. Na skupině společně hledáme způsob, jak být s lidmi bezprostředně a rovnou, s takovými, jací jsou, ve věcech, jaké jsou, a zůstat u toho sám sebou.

Při vedení skupiny vycházíme z existenciálního rázu lidského bytí. Rozhovor vedeme fenomenologickou metodou vrozumívání, která umožnuje porozuměním (v nedělitelné jednotě rozumu i citu) vstupovat do situace klienta. Vrozumívání je způsob rozhovoru, který umožňuje terapeutovi a klientovi setkávání u věci, která je sama oslovuje, proměňuje, slaďuje a tímto sladěním se otevírají a setkávají nejen s danou věcí, ale i se sebou navzájem. Nepracujeme tedy se vzorci, modely ani se symboly, ale s významy a souvislostmi věcí samých. Vztah k druhému člověku, přesněji řečeno vztahování jednoho pobytu k druhému ponecháváme být sebou samým, původním a skutečným, stejně jako každé oslovení světem, který není žádnou subjektivní konstrukcí ani osobní projekcí.

Článek doc. PhDr. Oldřicha Čálka CSc. o daseinsanalytické skupinové a komunitní psychoterapii.

Místo konání

Popis cesty od metra CHODOV
1) Projdete průjezdem pod Centrem Chodov směrem k velkému kruhovému objezdu (ulice Roztylská)
2) Za centrem zahnete doprava k lávce (přes silnici Pod Chodovem)
3) Přejdete lávku (most) a pokračujete rovně (po Vaší levici míjíte cihlově červenou budovu městské policie)
4) přejdete přes přechod(ul. Kaplanova) do ulice U Pojišťovny
5) Pokračujete ulicí U Pojišťovny. Po pravé straně je oplocené volné prostranství, na jehož konci se nachází žlutý bytový dům. Projděte mezi ním a šedou budovou Fotolabu (ulice Koštířova)
6) Přejdete přes silnici (Kloknerova ulice)
7) Před sebou uvidíte světle zelenou prosklenou budovu s vjezdem do garáží a po pravé straně bílo-modrou budovu Peugeotu. Jděte na cestu jen pro pěší mezi oběma budovami, asi po 200 metrech po pravé straně bude vstup do areálu Hvožďanská 2053

Popis cesty ze zastávky Chodovec (směr z centra)
1) Po vystoupení z autobusu pokračujete po chodníku ve směru jízdy
2) Míjíte přechod přes silnici, po které jste přijeli, a přecházíte až na přechodu, kterým končí chodník. Po pravé straně uvidíte růžový dům s nápisem DEKRA na střeše.
3) Po té pokračujete mírně v vpravo
4) Po levé straně míjíte parkoviště po pravé je další podlouhlá růžová budova STK Dekra.
5) Začátek lávky (schody nahoru) přes dálnici je napravo před budovou Decathlonu (jsou jasně vidět dva červené oblouky mostní konstrukce)
6) Přejdete lávku
7) Pokračujete rovně mezi červenou budovou a bílo-modrou budovu Peugeotu
8) Za budovou Peugeotu zahněte doprava na cestu jen pro pěší
9) Asi po 200 metrech po pravé straně bude vstup do areálu Hvožďanská 2053

Průchod z parkoviště před areálem metrologického institutu do budovy:

1. Autem zaparkujte dle navigace na Hvožďanské 3.
2. Vjezdem se závorou, průchodem a stánkem vrátnice po jeho pravé straně vejděte do             areálu Českého metrologického institutu (ČMI)
3. Jděte do budovy A, která je v pravém předním (od Vás vzdáleném) rohu areálu.
4. Po schodech vejděte k recepci.
5. Před turnikety se dejte vpravo dvoudílnými dveřmi do krátké chodby, která zatáčí doleva.
6. Tam najdete kanceláře 139 a 140