Rozvojová skupina pro páry

Budeme otevírat nový cyklus Rozvojové skupiny pro páry od září do prosince 2020, tentokrát ve spolupráci s Komunitním a rodinným centrem Barrandov. Setkávání nebude probíhat u nás v poradně, ale v rámci programu Vše pro rodinu v Komunitním a rodinném centru Barrandov, Záhorského 886/4, Praha 5.  Po celou dobu trvání skupiny bude zajištěno hlídání dětí, aby byla účast na skupině snadno dostupná pro oba rodiče. Pět tříhodinových setkání v sobotu 26.9.2020, 17.10.2020, 14.11.2020, 5.12.2020 a 12.12.2020 vždy od 9:00 do 12:00 hodin. Protože zkušenosti z jednotlivých setkání na sebe navazují, je důležitá účast obou partnerů na všech setkáních. Skupina je určena i pro bezdětné páry a také jsou vítány páry všech věkových kategorií. Cena za osobu za jedno tříhodinové setkání je 400Kč (800Kč pár), 50 % ceny bude hrazeno z programu Vše pro rodinu, účastníci budou doplácet jen 200Kč (400Kč pár) za jedno setkání, tedy 2000 Kč za celý cyklus za pár.

Můžete se hlásit k účasti přímo na kontaktech Komunitního a rodinného centra Barrandov. Případné dotazy: bližší informace organizačně technické povahy získáte na info@barrandov.cz, tel: 739 658 324, Petra Jelenová; bližší informace terapeutické povahy získáte na terapie@poradenstvi-pro-pozustale.cz, tel: 603 193 792, Eliška Syrovátková.

 

„Co po mně chce, já fakt nevím, co po mně moje žena chce!“

„Zase to nechal celý na mně, já už nemůžu!“

„Všechno mi vyčítá!“

„Jsem na to pořád sama!“

„Já se můžu přetrhnout a ona je furt nespokojená!“

„Já jsem z něj nešťastná!“

„Nemůžu to tady pořád roztleskávat!“

„Jsem tady jen na vydělávání peněz!“

„Vůbec mě neposlouchá!“

„Pořád si jen stěžuje!“

„Vůbec mu na mě nezáleží!“

„Myslí jen na sebe!“

„Nikdy nedocení, co pro ni dělám!“

„Mám strach, že si ho přestanu vážit!“

„Neklape to ani v sexu!“

„Jsem tady jen kuchařka a uklízečka!“ 

„Já ji nepoznávám, to snad ani není ona!“ 

„Je to někdo úplně jinej, než koho jsem si vzala!“

„Neumím vztah bez důvěry!“

Chcete pečovat o svůj partnerský/manželský vztah, aby se tiše a nenápadně nevytratila vzájemná láska, vášeň, přitažlivost, důvěra, úcta, respekt a porozumění?

Hledáte bezpečný prostor se zajištěným hlídáním dětí?

Nebo dokonce hledíte zaskočeně na doutnající popel ve vztahu, kde šlehal na počátku živý a silný plamen a netušíte ani kdy, ani jak se to tak najednou vlastně stalo? Chcete opatrně s podporou rozfoukat uhlíky a přikládat?

Trápí Vás ne/dorozumění a komunikace?

Trápí Vás vzájemné citové odcizení?

Chybí Vám čas a prostor pro sebe nebo čas a prostor pro spolubytí (nejen v rodinách s malými dětmi)?

Trápí Vás střet (mikro)kultur aneb to, co si neseme z původních rodin?

Trápí Vás nesoulad ve výchově dětí?

Trápí Vás nesoulad  v  sexu?

Nesoulad  v…?

Můžete rozvíjet či restartovat vztah v rozvojové skupině pro páry. Uzavřená skupina je vedena dvojicí terapeutů, mužem a ženou, Eliškou Syrovátkovou a Milanem Pešákem. Skupina je zaměřena na páry, které z jakéhokoliv důvodu chtějí rozvíjet, posílit nebo stabilizovat společné „my“, či na páry, které potřebují najít a vybalancovat novou rovnováhu (např. páry rozkolísané a ohrožené změnou a vyčerpáním v období rodičovské péče o malé děti, návratem rodiče do pracovního procesu po rodičovské dovolené, odchodem dospělých dětí, na páry ohrožené problémovou komunikací, páry po traumatu např. narození mrtvého dítěte apod., páry v nichž se jeden z partnerů v psychoterapii, v psychoterapeutickém výcviku nebo v životní krizi posunul životním pohybem a druhý se náhle musí vyrovnávat a sžívat se všemi nároky, které na vzájemný vztah náhlá proměna životního partnera klade…) Skupina je vedena  se  zaměřením  na  řešení problémů  v komunikaci  i  porozumění  plynoucích  z jinakosti a nesouladu a také na odstranění vyčítavé komunikace, aby se partnerům otevřela možnost mluvit o svém osobním životním horizontu tak, jak ho prožívají.

Sebezkušenost

Komunikace

Sdílení

Vyjádření prožívání

Porozumění

Rozšíření vlastního horizontu o možnosti, zkušenost a pohled spolučlenů.

Sdílení v ženském a mužském kruhu.

Mužské nahlédnutí na to, jaké to je být ženami a co to přináší.

Ženské nahlédnutí na to, jaké je to být muži a co to přináší.

Sdílení a spolunesení společných i jedinečných strastí a radostí s dalšími páry i terapeuty.

Důvěra

Přijetí

Žijeme ve společném světě, ale současně každý ve svém vlastním jedinečném životním horizontu. Jsme lidé a jediné, čím jsme si rovni, je naše obdařenost lidskou duší*, z níž plynou přirozená lidská práva a také k nim přiléhající závazky a zodpovědnost. Jsme bytosti vztahové a přicházíme na svět rovnou vztaženi ke světu i k druhým lidem. Jako lidé si nejsme rovni ani v možnostech ani v situovanosti ani ve vrženosti**. Tím k nám patří nejen spolubytí, ale také osamělost, protože za sebe je člověk vždy ve všem jedinečně a tím také sám. Jako lidé jsme nadáni nejen duší, ale také láskou. Zahlédnutí protějšku jako člověka nadaného duší stejně jako já sám, zakládá vztah, vede k možnosti setkat se s ním i přes jeho jinakost osobně, v lásce, úctě a respektu, proměňuje jinakost z cizoty na jedinečnost, umožňuje porozumění druhému. Lidské setkání v porozumění jehož nedílnou součástí je rozum i cit. Spolubytí. Hledáme způsob, jak být s lidmi bezprostředně rovnou, s takovými jací jsou, ve věcech jaké jsou a zůstat u toho sám sebou.


*Duše v textu je míněna v psychoterapeutickém významu slova, ve smyslu psychoterapie – péče o duši. Tedy to, jak jemně, ale pevně a jedinečně jsme utkáni každý ve svém lidství, např. psychologický pojem osobnost je příliš reduktivní. Nejde tedy o duši v ezoterickém nebo náboženském smyslu, významově se blíží spíše filosofickému pojetí duše Jana Patočky.

**Vrženost je jeden z rysů lidské existence, to, do čeho jsme početím vrženi, co si v životě nevolíme např. rodinné poměry, doba, kultura, počasí, podnebí… ale také zjev, míra zdraví a některé další aspekty života