Rozvojová skupina pro páry

Rozvojová skupina pro páry

„Co po mně chce, já fakt nevím, co po mně moje žena chce!“

„Zase to nechal celý na mně, já už nemůžu!“

„Všechno mi vyčítá!“

„Jsem na to pořád sama!“

„Já se můžu přetrhnout a ona je furt nespokojená!“

„Já jsem z něj nešťastná!“

„Nemůžu to tady pořád roztleskávat!“

„Jsem tady jen na vydělávání peněz!“

„Vůbec mě neposlouchá!“

„Pořád si jen stěžuje!“

„Vůbec mu na mě nezáleží!“

„Myslí jen na sebe!“

„Nikdy nedocení, co pro ni dělám!“

„Mám strach, že si ho přestanu vážit!“

„Neklape to ani v sexu!“

„Jsem tady jen kuchařka a uklízečka!“ 

„Já ji nepoznávám, to snad ani není ona!“ 

„Je to někdo úplně jinej, než koho jsem si vzala!“

„Neumím vztah bez důvěry!“

Hledíte zaskočeně na doutnající popel ve vztahu, kde šlehal na počátku živý a silný plamen a netušíte ani kdy, ani jak se to tak najednou vlastně stalo? Chcete opatrně s podporou rozfoukat uhlíky a přikládat? Trápí Vás ne/dorozumění a komunikace, vzájemné citové odcizení, čas a prostor pro sebe jako nedostatková komodita (nejen v rodinách s malými dětmi), čas a prostor pro spolubytí, střet kultur aneb co si neseme z původních rodin, nesoulad  ve  výchově  dětí,  nesoulad  v  sexu,  nesoulad  v…?    Můžete  restartovat  vztah  v rozvojové skupině pro páry. Uzavřená skupina je vedena dvojicí terapeutů, mužem a ženou. Bližší informace a termín pohovoru lze dohodnout telefonicky či e-mailem.

Skupina je zaměřena na páry, které z jakéhokoliv důvodu chtějí a potřebují posílit a stabilizovat společné „my“, najít a vybalancovat novou rovnováhu. Např. na páry ohrožené problémovou komunikací, páry po traumatu např. narození mrtvého dítěte apod., páry rozkolísané a ohrožené změnou a vyčerpáním v období rodičovské péče o malé děti, návratem rodiče do pracovního procesu po rodičovské dovolené, odchodem dospělých dětí, páry v nichž se jeden z partnerů v psychoterapii, v psychoterapeutickém výcviku nebo v životní krizi posunul životním pohybem a druhý se náhle musí vyrovnávat a sžívat se všemi nároky, které na vzájemný vztah náhlá proměna životního partnera klade… Skupina je  vedena  se  zaměřením  na  řešení problémů  v komunikaci  i  porozumění  plynoucích  z jinakosti a nesouladu a také na odstranění vyčítavé komunikace, aby se partnerům otevřela možnost mluvit o svém osobním životním horizontu tak, jak ho prožívají.

Žijeme ve společném světě, ale současně každý ve svém vlastním jedinečném životním horizontu. Jsme lidé a jediné, čím jsme si rovni, je naše obdařenost lidskou duší*, z níž plynou přirozená lidská práva a také k nim přiléhající závazky a zodpovědnost. Jsme bytosti vztahové a přicházíme na svět rovnou vztaženi ke světu i k druhým lidem. Jako lidé si nejsme rovni ani v možnostech ani v situovanosti ani ve vrženosti**. Tím k nám patří nejen spolubytí, ale také osamělost, protože za sebe je člověk vždy ve všem jedinečně a tím také sám. Jako lidé jsme nadáni nejen duší, ale také láskou. Zahlédnutí protějšku jako člověka nadaného duší stejně jako já sám, zakládá vztah, vede k možnosti setkat se s ním i přes jeho jinakost osobně, v lásce, úctě a respektu, proměňuje jinakost z cizoty na jedinečnost, umožňuje porozumění druhému. Lidské setkání v porozumění jehož nedílnou součástí je rozum i cit. Spolubytí. Hledáme způsob, jak být s lidmi bezprostředně rovnou, s takovými jací jsou, ve věcech jaké jsou a zůstat u toho sám sebou.

Sebezkušenost

Komunikace

Sdílení

Vyjádření prožívání

Porozumění

Rozšíření vlastního horizontu o možnosti, zkušenost a pohled spolučlenů.

Sdílení v ženském a mužském kruhu.

Mužské nahlédnutí na to, jaké to je být ženami a co to přináší.

Ženské nahlédnutí na to, jaké je to být muži a co to přináší.

Sdílení a spolunesení společných i jedinečných strastí a radostí s dalšími páry i terapeuty.

Důvěra

Přijetí

.

*Duše v textu je míněna v psychoterapeutickém významu slova, ve smyslu psychoterapie – péče o duši. Tedy to, jak jemně, ale pevně a jedinečně jsme utkáni každý ve svém lidství, např. psychologický pojem osobnost je příliš reduktivní. Nejde tedy o duši v ezoterickém nebo náboženském smyslu, významově se blíží spíše filosofickému pojetí duše Jana Patočky.

**Vrženost je jeden z rysů lidské existence, to, do čeho jsme početím vrženi, co si v životě nevolíme např. rodinné poměry, doba, kultura, počasí, podnebí… ale také zjev, míra zdraví a některé další aspekty života