Canisterapie

Canisterapie

Název canisterapie je složen ze slov canis tedy pes a terapie – léčení, léčba. Ať už se canisterapie definuje jako způsob terapie využívající pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení psa na lidské zdraví nebo poetičtěji jako léčba lidské duše psí láskou, nakonec vždy je z odborného hlediska vlastní canisterapeutická činnost chápána jako léčebné využití psa, kdy pes pomáhá klientovi k odreagování, uvolnění, kdy pes odbourává úzkost, deprese, stres, pocity osamění, poskytuje pocit bezpečí a jistoty, motivuje klienta ke zvýšení fyzické aktivity, rozvoji jemné motoriky atd. Psovod a pes jsou považováni za canisterapeutický tým, ale z definice a chápání canisterapie jako léčebného kontaktu mezi klientem a psem se nám existence canisterapeutického týmu zcela vytrácí. Toto převládající uchopení canisterapie je značně reduktivní a zcela opomíjí, že ve skutečnosti nejde o žádné využívání nebo používání kohokoliv kýmkoliv k léčebným účelům, ale o setkání, kde právě spolubytí je to hojivé a uzdravující. Navíc jsou tohoto setkání ve spolubytí účastni všichni, kdo se na té dané situaci podílejí. Takže tu nemáme od světa odtržený léčebný kontakt mezi klientem a psem, ale setkání v němž vyrůstá spolubytí, které je opakem osamění, a právě toto spolubytí uvolňuje, poskytuje pocit bezpečí a jistoty, snižuje úzkost. Polohování psa na lůžko ležícího klienta je chvílí velké blízkosti, důvěry a intimity. Tohoto setkání je nepominutelně účasten i psovod a nezřídka i fyzioterapeut či další lidé.  Zejména při canisterapii u klientů trvale upoutaných na lůžko a u umírajích klientů vystupuje setkání, vztah, blízkost jako podstata canisterapie velmi výrazně. Člověk jako bytost vztahová potřebuje blízké a láskyplné vztahy.

Pes svojí bezprostřední radostnou a vstřícnou přítomností dokáže přinést dobrou náladu domů i do zdravotnických a sociálních zařízení, do dětských domovů, ústavů pro tělesně i mentálně postižené, domovů pro seniory, sanatorií i hospiců. Při polohování se psy k úlevě a uvolnění svalů přispívá také působení tepla, rytmus dechu a srdce a teplého jazyka, jak při léčebné terapii se psy za spolupráce s fyzioterapeutem, tak při relaxaci se psy.

Canisterapie může sloužit k odbourávání stresu u lidí v nepříznivé životní situaci.

Pomáhá u tělesně postižených klientů, kteří trpí svalovými křečemi a třesem, u pacientů, kteří se nemohou přirozeným způsobem vyprázdnit a jsou odkázáni na pravidelné klystýry, klientům s necitlivou nebo nepohyblivou částí těla k motivaci ke cvičení…

U mentálně postižených klientů k rozvoji hrubé a jemné motoriky, verbální i neverbální komunikace, rozvoji sociálního cítění, poznávání a citové složky, orientaci v prostoru a čase, při nácviku koncentrace a paměti, podněcují ke hře a pohybu…

Pro klienty v rehabilitaci či nemocné působí v rovině rozvoje motoriky, motivace ke cvičení, v polohování i k relaxaci…

…ale nejpodstatnější složkou canisterapie je vždy vztah, protože právě pes je vždy bezprostřední a neumí být formální a neosobní.

Náš canisterapeutický tým CT0275 absolvoval zkoušku u Pomocné tlapky o.p.s.

Pracujeme převážně se seniory na lůžku.

Fotografie 1/20

Fotografie 3/20

Fotografie 2/20

 

Praha 5, Barrandov, Praha 5, Praha 4 Chodov, Praha 11 Chodov, Praha Chodov, Praha Barrandov, Praha 4, Praha 5, Praha 11