Canisterapie

Canisterapie

Název canisterapie je složen ze slov canis tedy pes a terapie – léčení, léčba. Ať už se canisterapie definuje jako způsob terapie využívající pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení psa na lidské zdraví nebo poetičtěji jako léčba lidské duše psí láskou, nakonec vždy je z odborného hlediska vlastní canisterapeutická činnost chápána jako léčebné využití psa, kdy pes pomáhá klientovi k odreagování, uvolnění, kdy pes odbourává úzkost, deprese, stres, pocity osamění, poskytuje pocit bezpečí a jistoty, motivuje klienta ke zvýšení fyzické aktivity, rozvoji jemné motoriky atd. Psovod a pes jsou považováni za canisterapeutický tým, ale z definice a chápání canisterapie jako léčebného kontaktu mezi klientem a psem se nám existence canisterapeutického týmu zcela vytrácí. Toto převládající uchopení canisterapie je značně reduktivní a zcela opomíjí, že ve skutečnosti nejde o žádné využívání nebo používání kohokoliv kýmkoliv k léčebným účelům, ale o setkání, kde právě spolubytí je to hojivé a uzdravující. Navíc jsou tohoto setkání ve spolubytí účastni všichni, kdo se na té dané situaci podílejí. Takže tu nemáme od světa odtržený léčebný kontakt mezi klientem a psem, ale setkání v němž vyrůstá spolubytí, které je opakem osamění, a právě toto spolubytí uvolňuje, poskytuje pocit bezpečí a jistoty, snižuje úzkost. Polohování psa na lůžko ležícího klienta je chvílí velké blízkosti, důvěry a intimity. Tohoto setkání je nepominutelně účasten i psovod a nezřídka i fyzioterapeut či další lidé.  Zejména při canisterapii u klientů trvale upoutaných na lůžko a u umírajích klientů vystupuje setkání, vztah, blízkost jako podstata canisterapie velmi výrazně. Člověk jako bytost vztahová potřebuje blízké a láskyplné vztahy.

Pes svojí bezprostřední radostnou a vstřícnou přítomností dokáže přinést dobrou náladu domů i do zdravotnických a sociálních zařízení, do dětských domovů, ústavů pro tělesně i mentálně postižené, domovů pro seniory, sanatorií i hospiců. Při polohování se psy k úlevě a uvolnění svalů přispívá také působení tepla, rytmus dechu a srdce a teplého jazyka, jak při léčebné terapii se psy za spolupráce s fyzioterapeutem, tak při relaxaci se psy.

Canisterapie může sloužit k odbourávání stresu u lidí v nepříznivé životní situaci.

Pomáhá u tělesně postižených klientů, kteří trpí svalovými křečemi a třesem, u pacientů, kteří se nemohou přirozeným způsobem vyprázdnit a jsou odkázáni na pravidelné klystýry, klientům s necitlivou nebo nepohyblivou částí těla k motivaci ke cvičení…

U mentálně postižených klientů k rozvoji hrubé a jemné motoriky, verbální i neverbální komunikace, rozvoji sociálního cítění, poznávání a citové složky, orientaci v prostoru a čase, při nácviku koncentrace a paměti, podněcují ke hře a pohybu…

Pro klienty v rehabilitaci či nemocné působí v rovině rozvoje motoriky, motivace ke cvičení, v polohování i k relaxaci…

…ale nejpodstatnější složkou canisterapie je vždy vztah, protože právě pes je vždy bezprostřední a neumí být formální a neosobní.

Náš canisterapeutické týmy CT0275  a CT0502 absolvovaly zkoušku u Pomocné tlapky o.p.s.

Pracujeme převážně se seniory na lůžku.

Fotografie 1/20

Fotografie 3/20

Fotografie 2/20

Představím Vám naše týmy

Pes terapeut CT0275:

 • fenka Sára (nar. září 2012)
 • kříženec belgického ovčáka malinois se stafordšírským bulteriérem (po stafordšírské linii předků zdědila lásku k intenzivnímu tělesnému kontaktu s lidmi a neskutečnou trpělivost, které ji předurčují k polohování)
 • nemůže pracovat s umírajícími nebo nemocnými dětmi, ne proto, že by je neměla ráda, ale protože se do práce s nimi příliš pokládá a vedlo by to ke chronickému vyčerpání
 • u dospělých klientů křehkých, somaticky nemocných, pohybově omezených, dlouhodobě upoutaných na lůžko nebo umírajících je vhodná k individuálnímu polohování na lůžku, při kterém je velmi opatrná a trpělivá, na lůžku pracuje z důvodu ochrany křehké kůže klientů v měkkých bačkůrkách.
 • ve skupinové práci je naopak velmi živá, vhodná spíše v rámci docházkových psychoterapeutických skupin s pacienty s depresí, neurózou, poruchou osobnosti atp., kde naopak pomáhá svojí radostnou a bezprostřední živelností
 • ani při polohování na lůžku ani při skupinové práci není vhodné, aby pracovala v prostoru současně s jiným psem (s výjimkou Mončičáka), protože se potom méně soustředí na klienta a více na druhého psa, naopak může pracovat v prostoru sdíleném s kočkou nebo králíkem, není možná spolupráce s potkanem, myší, křečkem a morčetem
 • canisterapeutickou zkoušku obnovuje každý rok od roku 2015 u o.p.s. Pomocné tlapky na výbornou.

 

Pes terapeut CT0502:

 • pes Mončičák (nar. 2019)
 • kříženec borderteriéra, po borderteriéří linii předků zdědil lásku k intenzivnímu tělesnému kontaktu s lidmi, která ho předurčuje k polohování
 • nemůže pracovat s umírajícími nebo nemocnými dětmi, ne proto, že by je neměl rád, ale protože se do práce s nimi příliš pokládá a vedlo by to k jeho chronickému vyčerpání
 • u dospělých klientů křehkých, somaticky nemocných, pohybově omezených, dlouhodobě upoutaných na lůžko nebo umírajících pracuje rád formou individuálního polohování na lůžku, při kterém je velmi opatrný a trpělivý, na lůžku pracuje z důvodu ochrany křehké kůže klientů v měkkých bačkůrkách.
 • ve skupinové práci je naopak temperamentní, vhodný spíše v rámci docházkových psychoterapeutických skupin s pacienty s depresí, neurózou, poruchou osobnosti atp., kde naopak pomáhá svojí radostnou a bezprostřední živelností
 • ani při polohování na lůžku ani při skupinové práci není vhodné, aby pracoval v prostoru současně s jiným psem (s výjimkou Sáry), protože se potom méně soustředí na klienta a více na druhého psa, naopak může pracovat v prostoru sdíleném s kočkou, není možná spolupráce s králíkem, potkanem, myší, křečkem a morčetem
 • canisterapeutickou zkoušku obnovuje každý rok u o.p.s. Pomocné tlapky.

Člověk terapeut CT0275 a CT0502:

 • Eliška Syrovátková
 • certifikovaná poradkyně pro pozůstalé (státní zkouška 2015)
 • úplné psychoterapeutické vzdělání v daseinsanalytickém směru včetně pětiletého sebezkušenostního výcviku akreditovaného Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP
 • koterapeutka docházkové skupiny (neurózy, poruchy osobnosti) – Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET
 • poradna pro pozůstalé – Kulturní a rodinné centrum Barrandov z.s.
 • soukromá praxe
 • pravidelná supervize u MUDr. Zuzany Pinďákové

Práce týmů:

V současnosti se zaměřujeme na provázení dlouhodobě na lůžko upoutaných nebo umírajících klientů v rámci soukromé praxe. Vycházíme ze zkušenosti, že polohování psa na lůžko ležícího klienta je velmi intimní a důvěrný akt, který vede k navázání bezprostředního, otevřeného, důvěrného a blízkého vztahu nejen mezi klientem a psím terapeutem, ale také mezi klientem a terapeutem člověkem. Jsme vhodným týmem pro klienty, kteří potřebují ve své životní situaci nejen pomazlení a láskyplný vztah s pejskem, ale také psychoterapeutické provázení v souvislosti se sociální izolací či osamělostí, ztrátou tělesných či životních možností a s touto ztrátou spojeným truchlením atp. Podle potřeby klienta v danou chvíli pracujeme buď společně se Sárou či Mončičákem nebo se jeden z nás upozadí. Při dlouhodobém setkávání zejména v závěru života se často způsob práce postupně mění od převládající komunikace klienta se Sárou nebo Mončičákem, přes komunikaci s námi oběma, až po komunikaci mezi dvěma lidmi, která na konci už ani nemusí být verbální.

Naše kapacita je limitována možnostmi psů, aby Sára ani Mončičák nevyhořeli nebo se nevysílili. Může se proto stát, že nebudeme moci přijmout nového klienta ihned do péče a bude nutno počkat na uvolnění kapacity.

Nejsme vhodným týmem pro zařízení, které potřebuje pro své klienty větší množství krátkých, např. pětiminutových kontaktů spočívajících v pomazlení pejska. Takovouto službou by bylo zbytečné vysilovat Sáru a Mončičáka, protože by jim potom nezbývala kapacita na spolupráci se mnou. Pro takovou službu je naopak vhodná spolupráce s certifikovaným týmem složeným z pejska a laika dobrovolníka. Dala by se v takovém případě zaslat například poptávka na email Pomocných tlapek před jarní či podzimní canisterapeutickou víkendovkou, aby ji mohli pořadatelé předat nově certifikovaným týmům (koná se obvykle v dubnu a říjnu, kontaktní osoba Mgr. Jana Štercliová email: viki64@seznam.cz ).

Pokud Vás náš způsob canisterapeutické práce oslovil a je v souladu s potřebami Vašeho blízkého či s potřebami Vašich klientů i možnostmi Vašeho zařízení, můžete nás kontaktovat emailem terapie@poradenstvi-pro-pozustale.cz nebo SMS na 603 193 792.

Praha 5, Barrandov, Praha 5, Praha 4 Chodov, Praha 11 Chodov, Praha Chodov, Praha Barrandov, Praha 4, Praha 5, Praha 11