Jak zařídit pohřeb

Jak zařídit pohřeb

Možný výběr pohřební služby není nijak omezen místem úmrtí. Jedním z kritérií výběru pohřební služby může být například tzv. znak kvality, který je na dobu určitou propůjčován Sdružením pohřebnictví. Pohřební službu si vybírá rodina. Přivolaný lékař nesmí dělat žádné pohřební službě reklamu, tedy ani nějakou konkrétní doporučovat. Nepříjemným překvapením a stresu předejdeme včasnými dotazy na způsob, jak tato služba zemřelé převáží, zda v rakvi nebo ve vaku atd. Pokud se vám stane, že zemřelého odveze pohřební služba, kterou jste si nevybrali (z nemocnice i z domácnosti např. kvůli převozu na pitvu), máte právo si pohřeb jít domluvit tam, kde si to přejete vy. Při úmrtí ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení je nutné nepřekročit maximální lhůtu 96 hodin pro zajištění pohřbu, v případě, že nedošlo k zajištění pohřbu ve lhůtě 96 hodin od úmrtí, právnická nebo fyzická osoba, u které jsou lidské ostatky uloženy, je povinná neprodleně informovat příslušnou obec, která je povinna zajistit sociální pohřeb.

Ke sjednání pohřbu je třeba předložit:

 • občanský průkaz objednavatele pohřbu
 • občanský průkaz zemřelého (je-li k dispozici)
 • rodný a oddací list zemřelého (je-li k dispozici)
 • list o prohlídce mrtvého (nebyl-li při úmrtí ve zdravotnickém zařízení předám pohřební službě již při odvozu mrtvého)

Dále je vhodné předložit oblečení pro zemřelého bez obuvi (nohy bývají oteklé) a fotografii zesnulého, chcete-li ji použít na parte.

V České republice jsou povoleny tyto způsoby pohřbení:

 • uložení rakve s lidskými pozůstatky do hrobu nebo hrobky na veřejném či neveřejném pohřebišti
 • zpopelnění lidských pozůstatků v žárovišti krematoria.

Pozůstalí smí tělo svého zemřelého vidět nebo zaopatřit do sedmi dnů od úmrtí. Poté musí být tělo zemřelého za účelem jeho vystavení během pohřebního obřadu thanatoprakticky ošetřeno (konzervováno nebo balzamováno).

Zaopatřením mrtvého lidského těla se rozumí jeho umytí, oblečení do šatů či rubáše, uložení do rakve a konečná úprava.

Pohřeb je pro truchlící přechodovým rituálem. Pohřební rituál veřejně uvádí pozůstalé do jejich nového stavu. Optimální dobou pro vykonání pohřebního obřadu je zpravidla 5 až 6 dní po úmrtí.

Pohřební obřady nám umožní:

 • vystavení těla zemřelého před pohřbením v otevřené rakvi (pokud to okolnosti dovolí)
 • pochopit ztrátu blízkého člověka jako realitu
 • doprovodit zemřelého na jeho poslední cestě
 • kondolovat příbuzným zemřelého

Obřad rozloučení se zesnulým lze uspořádat i po delší době po pohřbu formou

 • společného uložení urny
 • zádušního obřadu.

Platba pohřbu se zpravidla provádí při objednávce. Je třeba počítat s tím, že základní cena pohřbu se může pohybovat zhruba kolem 20 tisíc korun. Záleží na konkrétním pohřebním ústavu a na požadovaných službách.

Je možné zvolit následují varianty pohřbu:

Kremace: zpopelnění se děje žhavým vzduchem, popel se poté předává ve speciální schránce tzv. urně objednateli pohřbu. Pokud si přejete uložení urny, je možné ji uložit v kolumbáriích, do sklípků, na pomník, do hrobky a hrobu, urnového háje, dále je možný rozptyl popela na rozptylové loučce, vsyp pod drn na vsypové loučce, nebo vsyp pod epitafní desku. Urnu s ostatky vašeho blízkého můžete uložit i jinde, třeba také u vás doma. Popel zesnulého je možné rozprášit se souhlasem vlastníka pozemku.

 • Zpopelnění bez obřadu – zpopelnění bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni, na přání pozůstalého je možné zajistit přítomnost u kremace nebo provedení zpopelnění v přesně stanovenou hodinu.
 • Zpopelnění s obřadem – rozloučení v obřadní síni nebo kostele s následným zpopelněním. Obřad v krematoriu se zpravidla skládá z následujících fází (některé lze vynechat, pokud si to rodina přeje): oznámení pohřbu prostřednictvím parte, rozloučení s mrtvým u rakve v předsálí obřadní síně, slavnostní rozloučení ve smuteční síni nad rakví (2-3 hudební skladby, hudba živá nebo reprodukovaná, případně proslovy obřadníka či příbuzných) a ukončení obřadu pádem opony. Na obřad v krematoriu můžeme pozvat kněze či řečníka, který našeho zesnulého znal. Projev takového člověka bývá osobnější a blízkým zemřelého přinese větší útěchu, než formalizovaný projev profesionálního obřadníka krematoria. Obřad rozloučení se může konat například v kostele. Pohřební služba zajistí, aby byl zesnulý vystaven v rakvi v kostele v určenou hodinu. Po církevních obřadech zajistí převoz rakve do krematoria. Zpravidla po kremaci navazuje pohřební hostina nebo alespoň malé pohoštění smutečních hostů.
 • Pokud vám nevyhovuje nabídka rozloučení v krematoriu a hledáte osobní alternativu rozloučení, můžete se inspirovat např. u organizace Ke kořenům

Pohřeb s uložením do země: nejčastěji v kombinaci s církevním obřadem, nicméně, nemusí tomu tak být. Je třeba objednat/zajistit místo na hřbitově, vykopání hrobu, případně úpravu hrobky, obřad, dopravu rakve k hrobu, hudbu… V případě církevního pohřbu je po úmrtí třeba nejprve navštívit kněze a všechny podrobnosti dojednat s ním. Církevní pohřeb s uložením do země má již ustálenou podobu: skon se oznamuje zvonem, úmrtí a datum pohřbu pak prostřednictvím parte. Rozloučení se zesnulým je samozřejmě v kostele, odkud se vypraví smuteční průvod na hřbitov. Nad hrobem je poslední rozloučení s proslovy. Po kondolenci pozůstalým odcházejí smuteční hosté obvykle na pohřební hostinu.

Nájem hrobového místa

Smlouva o nájmu hrobového místa musí mít písemnou formu. Uzavíráme ji s provozovatelem pohřebiště, nikoli s pohřební službou.

Smlouva o nájmu musí obsahovat zejména:

– výši nájemného

– velikost hrobového místa

– výši úhrady za služby spojené s nájmem

Cena za nájem je splatná předem na celou dobu trvání nájmu, minimálně na 10 let.

Anonymní ukládání popela

Pohřeb bez obřadu bývá v takovém případě umocněn absencí hrobového místa. Měli bychom důsledně dbát na to, abychom jednak zajistili řádný pohřeb a současně umožnili uctění památky a důstojné rozloučení také ostatním příbuzným i osobám blízkým, neboť psychické následky spojené s úmrtím, pohřbením a uložením ostatků zemřelých nemůžeme podceňovat.

Jak zařídit pohřeb při úmrtí v zahraničí

Při úmrtí v zahraničí je možné tělo zemřelého převést do vlasti nebo zpopelnit. Převoz těla zemřelého v transportní rakvi s umrlčím pasem dle mezinárodních smluv a dohod zajišťuje pohřební služba. Přepravu zesnulého lze realizovat po zemi, moři nebo vzduchem. Přepravu po zemi lze provádět po silnici či železnici. Rychlý odvoz zemřelého musí být dle evropské technické normy poskytovatelem takových služeb garantován v každou denní i noční hodinu.

Podmínky vyžadované pro dálkovou mezinárodní přepravu mimo Evropu jsou:

 • hermeticky uzavřená transportní rakev
 • balzamování/thanatopraktické ošetření
 • chlazení

Urnu se zpopelněnými lidskými ostatky je možné poslat prostřednictvím poštovní nebo kurýrní služby. Ostatky musí být bezpečně uloženy ve vhodném kontejneru uzpůsobeném pro daný účel, na kterém je jasně vyznačen jeho obsah, a musí být doprovázen všemi nezbytnými statutárními dokumenty, které jsou vyžadovány ve výchozí, průjezdní a cílové zemi.

Také je samozřejmě možné zařídit pohřeb v zemi úmrtí.

Úmrtní list při úmrtí v zahraničí vydává Zvláštní matrika v Brně.

Pracovní volno – na pohřební obřad máme možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu:

 • dva dny čerpáme volno při úmrtí jednoho z manželů, druha, družky nebo dítěte a další den k účasti na pohřbu těchto osob
 • jeden den máme k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence a na další den, jestliže obstaráváme pohřeb těchto osob.
 • na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, máme právo k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila s námi v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže obstaráváme pohřeb těchto osob.

Úmrtní list

Při úmrtí osoby obdrží matriční úřad od zdravotnického zařízení, ve kterém osoba zemřela, nebo prostřednictvím pohřební služby, která zajišťuje pohřeb, tzv. list o prohlídce mrtvého. Na jeho základě zapíše zemřelého do knihy úmrtí a vystaví úmrtní list. K vystavení úmrtního listu je potřeba občanský průkaz zemřelého, rodný, případně oddací list zemřelého a faktura o zaplacení pohřbu. Potřebné dokumenty mohou na matriku odnést pozůstalí osobně nebo to za ně může vyřídit pohřební služba. Vystavený úmrtní list si pak může vypravitel pohřbu vyzvednout osobně nebo je zaslán na adresu vypravitele pohřbu doporučenou poštou do vlastních rukou. Matrika má na vyřízení 30 dní. Nevypraví-li nikdo pohřeb, pohřbívací povinnost má obec. Toto sociální pohřbení je hrazené z rozpočtů obcí. Obec má ale právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na pohřbení vůči dědicům zemřelého. Nevyzvednutou urnu je provozovatel pohřební služby nucen uložit do depozitáře na dobu jednoho roku, kdy zde leží urny v úschově. Poté je urna uložena do hromadného hrobu nebo dojde ke smísení popela v obecním hrobě na veřejném pohřebišti. Popel již nikdy nelze ze společného hrobu vyjmout.

Darování těla pro vědu, výzkum a výuku

Nezištné darování těla po smrti pro lékařské potřeby je oprávněné a záslužné. Darovaná těla jsou na náklady zdravotnického zařízení po několika letech zpopelněna v krematoriu. Zpravidla je za ně sloužena jednou ročně ekumenická bohoslužba a rekviem.

Podmínky darování:

– darovací smlouva s konkrétním zdravotnickým zařízením

– prokazatelný písemný souhlas zanechaný ve zdravotnické dokumentaci

V případě, že zemřelý za svého života nevyjádřil proka­zatelně svou vůli, může prokazatelný písemný souhlas s použitím těla zemřelého vyslovit osoba blízká zemřelému. Součástí souhlasu je vymezení účelu použití těla zemřelého. Pokud zdravotnické zařízení vyslovení souhlasu zemřelého nezjistí nebo osoba blízká zemřelému tento souhlas nevysloví, nelze pro lékařské potřeby tělo zemřelého použít.

Dále nelze pro lékařské potřeby využít zemřelou osobu:

– u které vzniklo podezření, že příčinou smrti je přenosná nemoc

– při úmrtí ve výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo trestu odnětí svobody

– bude-li zmařen účel pitvy, a to zejména v případech, kdy vzniklo podezření, že příčinou úmrtí je trestný čin nebo sebevražda

– jejíž totožnost nelze zjistit do 1 týdne od zjištění úmrtí

Rozhodnutí o tom, že tělo poskytneme pro lékařské potřeby, není konečné a můžeme je kdykoli odvolat. Urna bude dodána příbuzným zpravidla po dvou letech od úmrtí.

Období intenzivního zármutku a truchlení po smrti blízkého člověka je náročné. Smrtí ani pohřbem náš vztah k zemřelému nekončí.

 1. Zapojte se do přípravy pohřbu.
 2. Věnujte pozornost pravidelné stravě.
 3. Zachovejte, pokud možno, normální režim.
 4. Posuďte svůj zdravotní stav.
 5. Hovořte o zemřelé osobě.
 6. Dovolte si truchlit.
 7. Udělejte si čas na truchlení.
 8. Dovolte si zlostné pocity.
 9. Dovolte druhým, aby vám pomáhali.
 10. Nebojte se požádat o pomoc.

Když pomine zařizování kolem pohřbu, nastane období velké samoty, opuštěnosti, únavy a truchlení. V tomto období je dobré vyhledat pomoc lidí, kteří takovou zkušeností prošli, nebát se zeptat odborníků, najít vhodnou literaturu. Někde také existují svépomocné skupiny pozůstalých, kde člověk může reflektovat své truchlení snáz než se svým nejbližším okolím, které nechce svou bolestí zatěžovat.

Fotografie 7/9

Přehled veřejných a neveřejných pohřebišť na území ČR

Jak zařídit zápis úmrtí v zahraničí do matriční knihy zde

Příspěvek byl publikován v rubrice Po úmrtí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.